НААЛДАНГИР

1. Нэгэнт наалдаж бэхэжсэн: наалдангир шавар (наалдаж өтгөрсөн шавар);


2. Наалдамтгай, наалдвал салахдаа хэцүү зүйл;
3. Хүнд ойр дотно болох байдал.