өлгийдүүлэхээс наагуур
бүхий л энэрэл хайраа үзүүлэх