хазахаас наагуур
тухайн ажил хэргийг бүтээхийн тулд боломжтой бүх аргыг эрэлхийлэх