наагуур хандах
аливаа зүйлд чин сэтгэлээсээ бус, өнгөц хуумгай хандах