МАТАЛ

Модны үндсээр хийсэн эдлэл: матал сав (модны үндсээр хийсэн сав).