МАТАМТГАЙ

Хүнийг далдуур байнга муулдаг ховч зан: матамтгай залуу (далд муулан, хов хүргэдэг залуу).