МАТАЛЗАХ

Нугарч мурийн хөдлөх: маталзан нугарах (хотолзон хөдлөх).