МАЛТУУШГАНА

Хагдарсан өвсний хог бүхий хэсэг:  малтуушгана идэх (өвсний хог хамж идэх).