МАГАГ
/ анагаах /

Малын үс зулгарах өвчин: магаг мал (үс нь зулгардаг өвчин туссан мал).