МАГАДАЛГАА

1. Аливаа зүйлийн үн‎эн болохыг баталсан албан ёсны баримт бичиг, нотолгоо: магадалгаа бичих дэлгэрэнгүй...


2. Хэргийн үнэн эсэхийг нотлох оролдлого, үйл ажиллагаа - Эцсийн бүлэгт германчуудын хувьд ямарваа ноттой магадалгаа байгаагүй учир сануулах дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

магадалгаа бичих баримт бичих
шүүхийн магадалгаа шүүхээс ямар нэгэн хэргийг шийдвэрлэсэн тухай баримт бичиг
эмчийн магадалгаа өвчний учир ажлаас түр хугацаагаар чөлөөлсөн эмчийн бичиг