ЛААХАЙЛАХ

Юмыг хэтэрхий найдаж тулгах: лаахайлан хийлгэх (гуйн тулгаж хийлгэх).