КОМПАС

Луужин; зүг чиг олох, чулуулгийн байршилтыг хэмжих хэрэгсэл.