КОМСОМОЛ
/ түүх /

ЗСБНХУ-ын буюу бүх холбоотын эв хамт залуучуудын эвлэл, Коммунистический Союз Молодёжи гэдгийг товчилсон нэр - Тэр дэлгэрэнгүй.... “Цог” сэтгүүл., комсомолын гишүүн (коммунист залуучуудын эвлэлийн гишүүн).