КОМПЬЮТЕРЖҮҮЛЭХ

1. Аливаа ажлыг компьютерийн үндсэн дээр хөнгөвчлөх;


2. Хүмүүсийн амьдрал ахуйд компьютерийг өргөн нэвтрүүлэх: бүх нийтийг компьютержүүлэх төсөл (бүх нийтийг компьютерээр хангах дэлгэрэнгүй...