КОМИСС

1. Албан газар байгууллагын дэргэд тусгайлан томилсон хэсэг хүмүүс, хэсэг хүмүүсээр бүрэлдсэн байгууллага - Нэг дэлгэрэнгүй... Цолмонг шалгаруулжээ. Л.Түдэв. Нүүдэл., комисс байгуулах (тусгай хэсэг байгуулах), шалган байцаах комисс (шалган байцаах хэсэг);


2. Зохих томилолтоор гүйцэтгэх даалгавар: комиссын ажил (томилгооны ажил), комиссын гишүүд (томилогдсон багийн дэлгэрэнгүй...
3. Тусламжийн эд бараа: комиссын дэлгүүр (хуучин хувцас, эдлэлийн дэлгүүр).

комисс байгуулах тусгай хэсэг байгуулах
шалган байцаах комисс шалган байцаах хэсэг
комиссын ажил томилгооны ажил
комиссын гишүүд томилогдсон багийн гишүүд
комиссын дэлгүүр хуучин хувцас, эдлэлийн дэлгүүр