КОМИНТЕРН

Коммунист намуудыг нэгтгэсэн олон улсын байгууллага; коммунист интернационал - Гагцхүү коминтерний төлөөлөгч дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос.