КОМЕНДАНТ

1. Цайз, бэхэлсэн муж нутгийн бүх цэргийн захирал;


2. Гарнизоны болон харуулын алба зөв явагдаж байгаад хяналт тавих болон цэргийн албан хаагчдаас олон нийтийн газар сахих сахилгад хяналт тавих цэргийн дэлгэрэнгүй...
3. Цэргийн албан хаагчдын шилжилт, цэргийн ачаа хэрэгслийг зөв зохистой тээж байгаа эсэхийг хянаж шалгах, мэдээлэх хүн - Түүнийг ганц цамцтай хөл дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;

4. Нийтийн байрын аж ахуйн эрхлэгч - Энэ Дэндэв эндэхийн аж ахуйн дарга, комендант хоёрыг хавсран хийж байгаа юм. Л.Бадарч. Дэндүү Дэндэв., оюутны байрын комендант (оюутны байрны эрхлэгч).

гарнизоны комендант гарнизоны захиргаа, удирдлагын газар
хотын комендант хотын цэргийн захиргааны газар
оюутны байрын комендант оюутны байрны эрхлэгч