гарнизоны комендант
гарнизоны захиргаа, удирдлагын газар