КВАНТ
/ физик /

Тоон хэмжигдэхүүн: гэрлийн энергийн квант (гэрлийн энергийн хэмжигдэхүүн).