КЕМБРИ

Эрт төрмөлийн эриний дөчин сая жил үргэлжилсэн эхний галав.