КВАДРАТ

1. Дөрвөлжин; дөрвөн өнцөгт: квадрат талбай (ам дөрвөлжин талбай) - 2,200 мянган квадрат километр дэлгэрэнгүй.... “Цог” сэтгүүл;


2. Тоог өөрөөр нь үржүүлсэн үржвэр: квадрат тэгшитгэл (тоон үржвэрийн тэгшитгэл);
3. Тооны зэргийн илтгэц: квадрат зэрэгт дэвшүүлэх (үржвэрийн зэрэгт дэвшүүлэх), квадрат язгуур (үржвэрийн дэлгэрэнгүй...
квадрат талбай ам дөрвөлжин талбай
квадрат тэгшитгэл тоон үржвэрийн тэгшитгэл
квадрат зэрэгт дэвшүүлэх үржвэрийн зэрэгт дэвшүүлэх
квадрат язгуур үржвэрийн язгуур