квадрат зэрэгт дэвшүүлэх
үржвэрийн зэрэгт дэвшүүлэх