КАМЕР I

1. Тусгай зориулалтын өрөө;


2. Цүнх, эд зүйлс хадгалах тасалгаат тавиур: тасалгаат шүүгээ: камерт хадгалах (тасалгаат шүүгээнд хадгалах);
3. Хорих тасалгаа, цагдах өрөө: гяндангийн камер (гяндангийн тасалгаа), эрүүлжүүлэхийн камер дэлгэрэнгүй...
камерт хадгалах тасалгаат шүүгээнд хадгалах
гяндангийн камер гяндангийн тасалгаа
эрүүлжүүлэхийн камер эрүүлжүүлэхийн өрөө
Ижил үг:

КАМЕР II

КАМЕР III