КАМЕР II

Дүрс бичлэгийн аппарат: видео камер (дүрс бичлэгийн аппарат), камертай утас (дүрсийг дэлгэрэнгүй...

видео камер дүрс бичлэгийн аппарат
камертай утас дүрсийг дэлгэц дээр шууд гаргах аппаратаар тоноглосон гар утас
Ижил үг:

КАМЕР I

КАМЕР III