ИОДОТ

Иодын найрлага бүхий: иодот устөрөгч (иодын найрлага бүхий устөрөгч).