инээд муутай
амархан инээдэг, инээд хүрэхэд хориглож тэсдэггүй зантай