ИВЛҮҮЛЭХ I

Төл малыг эхэд хөхүүлж сүүг саамшуулах, ивлэгэх - Дүү үнээгээ ивлүүлж би саав. Яриа.

Ижил үг:

ИВЛҮҮЛЭХ II