ив илэрхий
хэрэг, юмны өчүүхэн ч нууцгай, далд зүйлгүй, тов тодорхой нь