ЗАЛРУУЛАХ

1. Буруу ташаа бичсэн, ярьсан алдааг магадлан зөв болгох: алдааг залруулах (алдааг тэгшитгэх), дэлгэрэнгүй...

алдааг залруулах алдааг тэгшитгэх
бурууг залруулах бурууг засамжлах
үг залруулах үгийг үнэн магад болгон засах
засаж залруулах засаж янзлах, зөв болгох