ААРХАГ

Аа ихтэй, дээрэнгүй, омогтой: аархаг байдалтай (дээрэнгүй, аархуу зантай), аархаг зантай (омголон, сагсуу дэлгэрэнгүй...

аархаг байдалтай дээрэнгүй, аархуу зантай
аархаг зантай омголон, сагсуу зантай