ЗАВСАРДУУЛАГЧ

Завсардуулахад хүргэгч, завсардуулсан этгээд.