ЗАВСАРЛАЛТ

Завсарлах үйлийн үр дүнг заасан нэр; завсарлага.