ЗАВСАРТАЙ

1. Юмны хоорондын зай чөлөөтэй, завсар бүхий нь - Намар малын хээлтүүлгийг зай завсартай хийсэн. дэлгэрэнгүй...


2. Ялгаатай, харилцан адилгүй: зааг завсартай ойлгох (зааг ялгаатай ойлгох);
3. Хүний харилцааны төдий л дотно биш байдал: завсартай үзэх (ялгаатай үзэх); загасны мах завсартай [зүйр цэцэн үг] дэлгэрэнгүй...
зааг завсартай ойлгох зааг ялгаатай ойлгох
завсартай үзэх ялгаатай үзэх
загасны мах завсартай хүний, өөрийн хоёр ялгаатай гэсэн санаа