ЗАВСАРХ

Юмны хоорондын зай завсар дахь - Үүлийн завсарх нар ба сарын саруул, эгэл муу нөхөр ба хар санаатын эрдмүүд, эдэлж дэлгэрэнгүй... Гунгаажалцан. Субашид.