ЗАВТАЙХАН

Нэлээд завтай: завтайхан цагтаа хийх (чөлөө зав сайтай цагтаа хийх) - Зай завтайхан үед албаны дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд.