ААНАЙШРАХ

Улмаар аанай болох, үйл явдал удаашрах, сунжрах.