бичгийн ажил
а. Бичиг номын ажил; б. Бичгийн шалгалт