АЖИЛГҮЙДЭЛ

1. Ажилгүйд‎эх үйлийн нэр;


2. Хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүст ажлын байр олдохгүй болох нь - Ажилгүйдэл буурахгүй байна.Ардын дэлгэрэнгүй... ажилгүйдэл багасах (ажлын байр аажмаар нэмэгдэх, хүмүүс аажмаар ажилтай болох), ажилгүйдэл буурах (ажлын байр аажмаар нэмэгдэх), ажилгүйдэл өсөх (ажлын байр дутагдаж эхлэх), ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн (хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах мэдэгдэл авсан, байнгын бус орлоготой, хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлсэн иргэн).

ажилгүйдэл багасах ажлын байр аажмаар нэмэгдэх, хүмүүс аажмаар ажилтай болох
ажилгүйдэл буурах

 ажлын байр аажмаар нэмэгдэх

ажилгүйдэл өсөх

ажлын байр дутагдаж эхлэх

ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн

хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах мэдэгдэл авсан, байнгын бус орлоготой, хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд бүртгүүлсэн иргэн