ЖАД II

Харь, гаднынхан: жад иргэн (өөр овог, аймгийн иргэн).

Ижил үг:

ЖАД I