ЖАДААГУН
/ хөгжим /

Таван эгшгийн гал махбод эгшиг, дууны өнгө дээд өндөр, дэд тунгалаг.