жавхаагүй байдал
уруу царайтай, үхээнц уйтгартай байдал