ЁРГИХ

1. Доргих, дарвих: хүмүүсийг даган ёргих (хүмүүсийг даган дарвих);


2. Мориор сүүл хөдөлгөж, ширүүхэн хойших;
3. [шилжсэн] Ихэд хөөрөх, сагсуу байдал гаргах.