ЁРГИОТОЙ

Ёргио бүхий, ёргио бий: ёргиотой эр (хөөрүү зантай эр).