ЁНХГОНОХ

1. Ёнхгор юмны үргэлжлэн хөдлөх;


2. Хүнхэр нүдтэй хүн, амьтны уурлах.