ЁНХГОРДОХ

Хэтэрхий ёнхгор болох, ёнхгорын учир зохисгүйдэх.