ЁНХГОНУУЛАХ

1. Ёнхгор хүн, амьтан, юмыг үргэлжлүүлэн хөдөлгөх;


2. Хүнхэр нүдтэй хүн, амьтныг уурлуулах.