ЁЛТГОС :

ёлтгос хийх (ёлтгор юм, гэрлийн огцом хөдлөх, үзэгдэх), ёлтгос ёлтгос хийх (ёлтгор дэлгэрэнгүй...

ёлтгос хийх ёлтгор юм, гэрлийн огцом хөдлөх, үзэгдэх
ёлтгос ёлтгос хийх ёлтгор юмны түргэн түргэн хөдлөх