ёлтгос ёлтгос хийх
ёлтгор юмны түргэн түргэн хөдлөх