ЁЛТОЛЗОХ

Ёлтгор гэрэл байн байн анивчих: гэрэл ёлтолзох (сүүмгэр бүдэг гэрэл тодорч бүдгэрч байх, бүдэг гэрэл дэлгэрэнгүй...