ЁЛХГОРДОХ

Хэтэрхий ёлхгор байдалтай байх, ёлхгорын учир тохиромжгүйдэх.